REGULAMIN KONKURSU Arquivet.PL

Regulamin konkursu w portalu https://www.facebook.com/arquivetpl

Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu jest Arquivet.pl, Jasienica 357, 43-385 Jasienica
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie
https://www.facebook.com/arquivetpl (zwanej dalej “Fan page”)
5. Umieszczając zdjęcie konkursowe Uczestnik:
a) odpowiada za to, że zdjęcie jest jego autorstwa i przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do umieszczonego zdjęcia, nadesłane zdjęcie nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym względzie żadnych roszczeń,
b) przekazuje na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również wyraża zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
-utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;
-wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
-obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;
-wprowadzania do obrotu, użyczenia zdjęcia lub jego egzemplarzy;
-rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt V ppkt 2. w tym publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp.

Warunki uczestnictwa.
6. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
8. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego opisanego w treści posta.
9. Konkurs trwa od 14.02.2024 r. do 15.02.2024 r. do godziny 23.59.
10. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 19.02.2024 r. za pośrednictwem fan page’a.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe.
12. Zadanie konkursowe polega na: wstawieniu w komentarzu zdjęcia – zakochanego selfie z psem lub kotem.

13. W konkursie zostanie wybranych dwóch zwycięzców.
14. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zdjęcia wstawione w komentarzu, które ich zdaniem jest najbardziej kreatywne i trafne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
15. Zwycięzcy Konkursu po ogłoszeniu wyników zobowiązani są zgłosić się do Organizatora w wiadomości prywatnej na fan page’u celem ustalenia sposobu wysyłki/odbioru Nagrody.
Nagrodą dla zwycięzcy są:

Nagroda dla kota:

– ARQUIVET CAT Original dla kotów sterylizowanych łosoś z ryżem 1,5 kg

– ARQUIVET CAT Original dla kotów sterylizowanych kurczak z ryżem 1,5 kg

– ARQUIVET CAT Original dla kotów sterylizowanych kurczak z ryżem 7 kg

Nagroda dla psa:

– Arquivet Adult jagnięcina z ryżem 3 kg

– Arquivet Przysmak półwilgotny kości i serduszka 100g

– Arquivet Przysmak półwilgotny kości i serduszka 300g x2


16. Nagrodę można odebrać w siedzibie firmy (Jasienica 357, 43-385 Jasienica) lub może zostać przesłana kurierem lub do paczkomatu.
17. Po Nagrodę należy zgłosić się nie później niż 3 dni od daty wyłonienia zwycięzców. Po tym terminie Nagroda traci ważność.
18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy (imię i nazwisko) na fan page’u.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
21. Użytkownik może dodać maksymalnie 3 zdjęcia konkursowe pod jednym konkursem.
22. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 


Reklamacje.
23. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
24. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
25. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”.
26. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe.
27. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
28. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
29. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fan page.